نتایج آزمون میکروبی سوهان محمد سیما

آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت درمان و آموزش پزشكي
نام فراورده: سوهان
شماره شناسه نظارت: ۳۰/۱۰۱۹
نام متصدي: آقاي محمد سيما
نام تجاري: محمد سيما
تاريخ دريافت نمونه: ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
كد نمونه: ۶۶۶
تاريخ صدور نتيجه: ۱۳۸۹/۱۰/۲۳

جدول آزمایش میکروبی

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن