Slide گواهی نامه ایزو حلال این استاندارد درهشتصد و شصت و ششمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی در تاریخ 88/7/18تصویب ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است. جهت تهیه و تدوین این استاندارد، مضاف بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام همچون احکام حلیت، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط، از قبیل اصاله الصحه و عدم تذکیه، از نظرات دیگر صاحب نظران دراین زمینه نیز استفاده شده است.
Slide گواهی نامه ایزو 22000 این استاندارد در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کمیته فنی محصولات غذایی ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد. در تدوین استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی WHO/FAO با کمیته ایزو ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.
Slide گواهی نامه ایزو9001 استقرار سيستم مديريت كيفيت بايد يك تصميم گيري کلیدی در سازمان باشد.شكل يكسان در یک سيستم مديريت كيفيت يا در مستندسازي به هیچ وجه از جمله اهداف ایزو 9001 نیست. الزامات اين استاندارد براي يك سيستم مديريت كيفيت مرتبط با محصول مي باشند. ایزو 9001 سازمان را به انتخاب رويكرد فرايندي وادار می کند، تا با شناخت نیازهای مشتري، رضايت وی را به دست آورد. برای آن که یک سازمان موثر عمل کند بايد فعاليت هاي گسترده و زیادی را مد نظر قرار دهد. Slide گواهی نامه استاندارد HACCP استاندارد HACCP ، اصول تحلیل خطر و کنترل بحران در صنایع غذایی را بیان می کند. همچنین جزئی از مراحل نرم افزاری توسعه یافته توسط کمیته ­ی غذایی کدکس، زیرگروه سازمان جهانی سلامت (WHO) می­باشد. علاوه بر این، ایزو ۲۲۰۰۰ ترکیبی از سیستم HACCP با برنامه­ های پیش شرطی یا (PRPs) است. به عبارت بهتر استاندارد HACCP را می توان زیرمجموعه استاندارد مدیریت کیفیت مواد غذایی ISO 22000 تعریف کرد.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن